Actueel


Programma activiteiten

Het programma voor de komende periode is vanwege Covod-19 niet bekend. 

De kantine is gesloten en de jaarvergadering kan voorlopig niet plaatsvinden. De notulen van de jaarvergadering 2020 en het jaarverslag  2020 treft u hieronder aan.

Jaarverslag van het jaar 2020 (ledenvergadering 2021)

Leden aantal

Het aantal leden is in het afgelopen jaar iets gestegen van 214 naar 227 dit jaar. Waarvan er 142 een tuin hebben en AVVN lid zijn, 11 meer dan vorig jaar.

Land uitgifte.

Het aantal akkers dat in gebruik is, is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Het niet verhuurde deel van de tuin is nog steeds groot en bestaat uit veel grasland. Vorig jaar zijn we gestart met de vrijkomende akkers  inzaaien van Japanse haver ter verbetering van de grond structuur en minder maaiwerk, dat was dit jaar geen succes.

De keuze is nu wel of niet hier mee door gaan,  we kunnen ook winter rogge in gaan inzaaien.

Voor de afdeling Groenendael is de belangstelling voor tuintjes gelijk gebleven op dit moment is er 1 stukje beschikbaar van 0.5  are.

Het bestuur vind het aantal tuinen dat niet in gebruik is nog steeds te hoog.

Winter Activiteiten.

Deze zijn erg gezellig, op de anders nogal saaie winter middagen Door de aanhoudende corona crises blijven deze saai en wordt er niets gedaan, de kantine is dicht

Als er meer en of andere ideeën zijn voor gezellige middagen, bespreek ze met een van de bestuursleden.

Open dag.

Dit had een speciale moeten worden i.v.m. ons 50 jarig bestaan Ook deze is door de corona crises niet door gegaan. Als het mogelijk is volgend jaar beter.

Asbest op de tuinen

Na de inventarisatie van alle schuurtjes die op de tuin staan en van asbest daken voorzien zijn. Heeft bijna iedereen gehoor gegeven aan de oproep deze te vervangen door asbest vrije platen, er zijn er nog 3 die nog gedaan moeten worden. Het bestuur volgt de voortgang.

Verder was er wel weer asbest gedumpt op de tuin. Als vereniging draaien wij voor de kosten van het verwijderen en afvoeren op wat niet eerlijk is ten opzichte van de andere leden die wel netjes werken en afval zelf afvoeren Dus wil ik dit tuin lid oproepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen en ons de gemaakte kosten van € 29,- te vergoeden.

Obstakels in de sloot.

Er zijn nogal wat mensen die drainage buizen, regenpijpen en andere obstakels hebben die ver in de sloot uitsteken. Als bestuur vragen wij ons af wat dit van nut heeft. Het maaien van de slootkanten wordt hierdoor een haast onmogelijke taak. Er is besloten dat de maaier die stukken over moet slaan. U zal het dus zelf schoon moeten houden, of de buizen zo kort afzagen dat de maaier er geen last van heeft. Het water loopt toch wel weg

Vrijwilligers / Werkplicht.

Dit jaar is er aan de alle singels onderhoud gedaan. Uit de voorste singel die gezaagd was zijn de bramen uit gehaald Dat dit een stevige klus was mag duidelijk zijn. Uit de andere singels moet dat nog gebeuren Maar het is de enigste manier die werkt. Maar de overhangende takken zijn wel afgeknipt.

Het bestuur is op zoek naar vrijwilligers die de werkplicht kunnen aan sturen, en het onderhoud op een aanvaardbaar niveau kunnen houden. Hiervoor zijn twee nieuwe bestuursleden gevraagd

Er is wel een vaste groep vrijwilligers die werk voor de vereniging willen doen, en altijd weer paraat zijn als er wat moet gebeuren.

Verder is het erg lastig om genoeg vrijwilligers te vinden die in de kantine willen staan, als die weer open mag

Tot Slot

Vragen wij u: Hou afstand 1,5 m is genoeg en hou je eigen tuin netjes en schoon en ruim de omgeving ook wat op. Als we dat allemaal doen ziet het tuinpark er een stuk beter uit  en beleven wij meer plezier aan onze hobby

En verder vragen we als bestuur om actief bezig te blijven met het werven van nieuwe leden. We zijn erg blij met de nieuwe tuinleden van dit jaar die over het algemeen ook nog wat jonger zijn.

Notulen van de ledenvergadering gehouden op 21 – 02 – 2020 Aanvang om 20.00 uur.  Aanwezig: 25 leden Inclusief 5 bestuursleden


 1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en zegt dat de koffie gratis is en er voor alle aanwezigen een gratis gehaktbal is in de pauze. Als er niet leden zijn meegekomen hebben die tijdens de vergadering geen spreek of stemrecht. Verder vraagt de voorzitter een minuut stilte voor de leden die in het afgelopen jaar en begin dit jaar zijn overleden.
 2. Notulen van de vorige ledenvergaderingen
  De secretaris leest de notulen van de vorige ledenvergadering voor, de notulen worden door de vergadering goedgekeurd. Hij leest vervolgens het jaarverslag over het jaar 2019 voor, dit wordt voor kennisgeving aangenomen
 3. Ingekomen stukken
  Er zijn geen ingekomen stukken. Er Zijn 2 mailtjes van afmelding Bert (A.A.)v.Dijk en van de J. Post
 4. Financiële situatie
  De “balans” en het overzicht van de “inkomsten en uitgaven” zijn bij binnenkomst aan de leden uitgereikt. De penningmeester geeft een toelichting op de overzichten dat later aangevuld wordt door de kas commissie en de inkoop commissie.
  de vragen zijn naar behoren beantwoord en het financieel verslag is goedgekeurd.
 5. Verslag kascommissie.
  W. Keijzer en Dhr. A.J Doorn hebben de controle uitgevoerd, de uitgave en inkomsten bonnetjes, rekeningen enz. gecontroleerd en alles oké bevonden, en staan volledig achter het getoonde overzicht van inkomsten en uitgaven en de balans. De heer W. Keijzer geeft een korte uitleg over de controle. En waardeert het vele werk dat de penningmeester doet voor de vereniging. Bij deze is de penningmeester decharge verleend.
 6. Benoeming nieuwe kascommissie.
  De voorzitter vraagt of er 1 nieuwe vrijwilliger is voor de kas commissie die is er dhr. Karel Jansma  meld zich na enig aarzelen aan hij is de nieuwe reserve. De kas commissie voor volgend jaar bestaat uit: Dhr. D.Kolk en dhr. A.J. Doorn  en als reserve dhr. K. Jansma  
 7. Verslag in en verkoopcommissie.
  J.A. v. Dijk doet verslag: en zegt: Dat het beleid is dat er strak wordt ingekocht, zodat er weinig overschot is. Bij het inkopen van b.v. Potgrond gaat het vaak bij grotere hoeveelheden om toch voor een redelijke prijs te kunnen doorverkopen. Dit wordt altijd per keer bekeken
 8. Verslag van de werkcommissie
  Voor de werkplicht hebben we dit jaar 69 mensen opgeroepen. Het is niet altijd even duidelijk wat de werkplicht moet doen. We willen dit verbeteren door het werk langer van te voren in te plannen zodat het bellen overbodig word en iedereen aan het begin van het tuinjaar weet wanneer hij/zij aan de beurt is.
 9. Bestuurs verkiezingen.

Aftredend en niet herkiesbaar: J.F. Leene en P. Bredewold.

Aftredend en herkiesbaar: G. Witteveen. en H. Oostra. Er zijn geen tegen kandidaten ingediend dus zijn zij herkozen. Het bestuur gaat dus verder met 5 leden, wat volgens de statuten ook het minimale aantal is.

 1. Rondvraag:
 • Dhr. C.Pennininkhof voor hoeveel mensen de werkplicht geld? ongeveer 95 mensen . Word daarbij ook rekening gehouden met eventuele persoonlijke omstandigheden? Ja zoveel mogelijk. Hij kan b.v. niet in de zomer maar wel in de herfst. Er zal zoveel als mogelijk rekening mee worden gehouden. Er zijn b.v. ook mensen die op zaterdag werken, die zullen op een andere dag moeten komen.
 • Dhr. J. Heldoorn merkt op dat er geen namen van de overledenen genoemd werden, Hij vind dat nogal onpersoonlijk. Dat klopt maar vorig jaar werden er wat mensen vergeten, en dit jaar was het lastig omdat er ook niet leden bij zaten en een lid van de crea groep de namen werden alsnog genoemd.
 • Dhr. J. Steen vraagt of er ook mogelijk is om het overschot aan groenten en fruit aan te bieden aan de voedselbank. Dit is in het verleden ook al een geprobeerd, maar dit stuit op problemen omdat de reinheid en de kwaliteit niet gegarandeerd kunnen worden.
 • Dhr. H. Hammer Hij weet nog dat er in 1995 een  25 jarig jubileum was Dus volgens zijn berekeningen bestaan we dit jaar 50 jarig. Wordt hier nog iets van gevierd of is dat niet mogelijk? Het is wel bekend maar er zijn nog geen plannen.
 • Dhr. L. Westera Heeft eigenlijk geen vraag maar wel een opmerking, Hij vind dat de kantine en de omgeving ervan er altijd schoon een verzorgd uitzien dit is vooral te danken aan het echtpaar Becic. hulde hiervoor met een applaus.
 • Dhr. H. Kolk vind dat de vijver nog steeds een zooitje is. Het probleem is inmiddels al onderkend, de middelen ervoor zijn binnen, alleen het weer werk niet erg mee. Hij vind dat het wel weer netjes moet worden eventueel met behulp van de werkplicht.  De voorzitter zegt dat het voor de open dag weer netjes is.
 • Dhr. G. Wienen merkt op dat de tegels in het achterpad nog steeds niet vlak liggen en met het maaien een probleem vormen. Het achterpad is al jaren een z.g. hoofdpijn dossier moest 10 jaar geleden al bijgevuld worden. alleen gebeurd het niet. Ook nu er tegels in liggen is de situatie niet verbeterd. Het is een probleem dat met de werkplicht opgelost moet worden.
 1. Sluiting.
  De voorzitter sluit alvast de vergadering, en dankt een iedereen voor zijn / haar komst en inbreng en hij verteld dat er na de pauze nog een oude film van IJsselmuiden is zonder geluid, en een stukje historie over de Zuiderzee die IJsselmeer werd deze is wel met geluid.
 2. Pauze
  Na de pauze worden er beelden vertoont IJsselmuiden en van de Zuiderzee.
  Na nog even nagepraat te hebben gaan allen met spoed huiswaarts.